bbdbureau beelddenken
 b ureaubeelddenken

 

Voor meer informatie
of aanmelding:
info@bureaubeelddenken.nl

annemarie van hof   gerda witte
Drs. Annemarie van Hof
Gerda Witte

 


 

Cursus

   

De cursus 'Signaleren en begeleiden van beelddenkers in het onderwijs' is bedoeld voor leerkrachten, remedial teachers en onderwijsbegeleiders.

Klik hier voor meer info over het Wereldspel.

Om succesvol te kunnen toepassen
wat in de cursus is geleerd is een
HBO opleidings- of ervaringsniveau vereist.

De cursus wordt gegeven door
Bureau Beelddenken, voorheen Ojemann.

• De cursus duurt 7 hele dagen, op de 7e dag vindt de certificering plaats.

• Iedere bijeenkomst wordt gevolgd door huiswerkopdrachten die door de cursist deels schriftelijk worden verwerkt. Deze huiswerkopdrachten worden op 3 gezamenlijke nakijkdagen besproken.

• De cursus wordt afgesloten met een presentatie van een wereldspel.

• Het met goed gevolg afleggen van de huiswerkopdrachten en de presentatie geeft recht op het certificaat 'Signaleerder en onderzoeker van beelddenken'.

• De cursus wordt gegeven in Utrecht en vindt bij voldoende deelname 2x per jaar plaats.

• De totale studiebelasting is ongeveer 200 uur.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Theorie over de ontwikkeling van het ‘Ojemann Wereldspel’ onderzoek, het beelddenken, de ontwikkeling van de beelddenker en het pedagogisch en didactisch onderzoek.

2. Het leren hanteren van het ‘Ojemann Wereldspel’ als onderzoekinstrument en het leren afnemen en interpreteren van het didactisch onderzoek.

3. Kennis en vaardigheden opdoen en inzicht krijgen in de interpretatie van de onderzoeksgegevens en van de aard en de omvang van voorsprong, vertraging of stagnatie bij onderzochte leerlingen.

4. Het zelfstandig kunnen interpreteren van de onderzoeksgegevens, het herkennen van de beelddenker, het kunnen vaststellen of leerproblemen het gevolg zijn van beelddenken, van een ontwikkelingsvoorsprong, een vertraagde cognitieve ontwikkeling, van sociaal- emotionele problemen of van een combinatie van factoren. zodat adequate maatregelen kunnen worden genomen.

5. Advisering voor begeleiding van beelddenkers.
De cursisten wordt geleerd en gestimuleerd om op een holistische wijze te kijken naar de leerling en diens oplossingsstrategieën en op een ‘speelse’ en creatieve wijze te zoeken naar de mogelijkheden die het onderwijs heeft om deze kinderen naar eigen aard en mogelijkheden te ondersteunen. U leert over verschillende leerstijlen en intelligenties, over adviezen voor ondersteuning op het gebied van lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Ook mogelijke verwijzing naar specialistische hulp komt aan de orde.

De gecertificeerde onderzoeker voldoet aan de volgende eisen:

• Kent alle aspecten van het onderzoek, de begeleiding en het geven van adviezen aan ouders en leerkrachten.
• Is vaardig in het omgaan met het 'Ojemann Wereldspel' en ‘Het individueel pedagogisch en didactisch onderzoek’ als onderzoeksinstrument voor beelddenkers.
• Kan zelfstandig het 'Ojemann Wereldspel' interpreteren en beoordelen.
• Herkent aan het eind van de opleiding de beelddenker, het risico- of het probleemkind.
• Kan zelfstandig de cognitieve vaardigheden van de leerling, verkregen uit het pedagogisch- didactisch onderzoek, in samenhang met het 'Ojemann Wereldspel' beoordelen.
• Heeft inzicht in individuele leerstijlen en persoonlijkheidskenmerken van het kind.
• Heeft kennis over verschillende leerstijlen en intelligenties.
• Kent de problemen die de beelddenker kan ondervinden in het onderwijs.
• Weet na onderzoek welke adviezen en aanbevelingen deze beelddenker het beste kunnen helpen.
• Kan zowel schriftelijk als mondeling gekwalificeerd verslag doen.
• Bezoekt minimaal 1x per twee jaar de 'Terugkomdag'.

De cursus wordt meestal niet op vaste momenten in het jaar gegeven. Heeft u belangstelling voor de cursus en kunt u op eventueel geprogrammeerde data niet deelnemen, neemt u dan aub contact op met Annemarie van Hof.

 

De totale kosten voor de cursus
bedragen € 2730,–.

Dit bedrag is inclusief BTW, Ojeman Wereldspel, module, werkmap en studiematerialen t.w.v. €600,–,
het nakijken van huiswerk, lunch, koffie en thee.

Een ondertekend en door het secretariaat ontvangen aanmeldingsformulier geldt als bevestiging van jouw deelname aan de cursus.

Aanmeldingsformulier

Korte opleidingen (< 1 jaar) kunnen gefinancierd worden uit het reguliere nascholingsbudget en met de extra middelen voor professionalisering van leraren die vanaf maart 2012 voor onderwijsinstellingen beschikbaar komen.

De gelden in de zogenaamde Prestatiebox zijn o.a. bedoeld voor professionalisering op het gebied van:
• passend reken- en taalonderwijs*
• onderwijs aan begaafden*
• werken met Leerling Onderwijs Volgsysteem en leersystemen.

Voor meer informatie over de prestatiebox ga naar: www.netwijs.blogspot.com

De studiekosten van deze beroepsopleiding kunt u terugvragen via uw belastingaangifte.
Op de site van de belastingdienst vindt u alle informatie over: voorwaarden, aftrekbare studiekosten en niet-aftrekbare studiekosten.

Kijk op: www.belastingdienst.nl